Church Of Our Lady Of Mount Carmel

                         ....... Jesus I Trust In You .......

 
  zziï|fKda ish¿ kmqfrka Tn /l.kakd fial' Tfì cSús;h /lj,a lrk 
fial' Tfì% hEu tu wdrlaId lrk fial'ZZ ^.’;d 121(7-8&
 
                               
 
 zzM;=udfKa ìsÿKq is;a we;a;ka iqj lrk fial' Tjqkaf.a ;=jdn|sk fial'ZZ
 ^.’;d 14(7-3&
 
 zzTfì jia;=fld;eko Tfì is;;a M;kh'ZZ ^uf;ús 6(21&
 
                                 
 
 zzñssksid n,kafka ndysr fmkSu foihs' Mfy;a iñs\dKka jykafia n,kafka is; 
foihs'ZZ ^iduq 16(7&
 
 zzuu lsisfia;a kqfUka wylaj fkdhñ" lsis whqrlska kqU w;a fkdyßsñ'ZZ 
^fyfì%ú 13(5 î&
 
 zzfoúhka jykafia iajlSh f;acdkaúsjia;= iïsNdrh wkqj Tnf.a ish¿ 
w.ys. imqrd,k fial'ZZ ^ms,smams 4(13 &
 
                                 
 
 zzuq`M úYajfhys wka lsis n,;dj,gj;a fÊiqia l%sia;=ia jykafia ;=< we;s foaj
fma%ufhka wm fjka l< fkdyelsh'ZZ ^frdau 8(38&
 
 zzTn ud f;dard .;af;a ke;' uu Tn f;dard f.k m;a lf<ñ' Mfia lf,a Tn
fndfyda t, ork msKsi;a Tfì t, mj;sk msKsi;ah'ZZ ^1 cqjdñ 15-16&
 
 zzud kqU l=fiys ms<sis| .ekSu we;s lrkakg;a fmr mgka uu kqU yÿkd 
.;ssñ' kqfô Wm;g fmr uu kqU lem lf<ñ' cd;Ska yg osjeisjrhlf,i
uu kqU m;a lf<ñ'ZZ ^fcrïhd 1(5-8&
 
                                 
 
 zzMneúka foúhka jykafia iqÿiq ld,fhysoS Tn Wiia lrKq msKsi 
Wkajykafiaf.a n,j;a yia;hg hg;a jkak' Wkajykafia Tn .ek i,lk
fyhska" Tnf.a yeu lrorhlau Wkajykafiag Ndr fokak'ZZ ^1 fmaÿre 5(67&
 
 zz;uka i;= ish,aw;a fkdyßk lsisfjl=g udf.a f.da,hljkakg neßh'ZZ
^ ¨la 14(33 &
 
 zzud.Sh o i;Hh o Ôjkh o uu fjñ' ud u.ska ñsi lsisfjla mshdKka 
jykafia fjfkdmeïfKkafka h'ZZ ^uf;ú 14(6&
 
                                
 
 zzños jeuuh' Tn tys w;=h' hfula ud ;=, isÜskafka o uu Tyq ;=, isÜsño"
 ta ;eke;af;a fndfyda m, orhs' ukao uf.ka fjkaj lsisjla lrkakg Tng
fkdyelsh'ZZ ^cqjdñ 15(5 &
 
 zzhfula ud wkqj tkag leue;af;a o Tyq ;u lu kid oskm;d ish l=reish
ord f.k ud wkqj wdjdfú'ZZ la 9(23 &
 
                                  
 
 zzÔjk\hl fydackh uu fjñ' ud fjmeñfKk hfula fúo" Tyqg id.sks
fkdjkafkah' ud woyk hfñla fúo" Tyqg lsislf,lj;a msmdi fkdjkafkah'ZZ
 ^cqjdñ 6(35 &
 
                                
 
 
                 ...........He's Never Failed Yet........... 
 

Recent Videos

772 views - 0 comments
830 views - 0 comments
863 views - 0 comments
1055 views - 0 comments